Onze organisatie

Bestuur

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregeling
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en leeft deze zoveel mogelijk na. Daar waar de normen uit deze Code niet worden nageleefd, neemt het bestuur uitleg over op in het jaarverslag. Deze Code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

De meeste bestuursleden werken net als u bij Henkel Nederland B.V. of hebben daar gewerkt. 2 leden zijn benoemd door de werkgever, 1 lid is benoemd namens de werknemers en 1 lid vertegenwoordigt de gepensioneerden:

 

 

Naam

Functie

undefined Dhr. H.M.E. Janssen Bestuurslid namens de werkgever, tevens voorzitter

undefined

Dhr. A.M.J. de Bekker

Bestuurslid namens de werkgever

undefined

Dhr. A. Benschop

Bestuurslid namens de werknemers

undefined

Dhr. E. de Boer

Bestuurslid namens de gepensioneerden

De bestuursleden zijn voor hun aanstelling getoetst door toezichthouder De Nederlandsche Bank op hun kennis en integriteit.

Vragen

Hebt u vragen aan het bestuur? Stel ze dan aan via onze helpdesk. Wij zorgen ervoor dat uw bericht bij het juiste bestuurslid terecht komt.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het Verantwoordingsorgaan brengt ook advies uit aan het bestuur bij belangrijke onderwerpen. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in de jaarverslagen van ons fonds.