Herstelplan

Per 1 januari 2015 gelden er nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook verplichtingen opgenomen waaraan onze financiële positie moet voldoen. Volgens die regels is onze financiële positie niet goed genoeg. Er zijn te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In het herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. Hierbij is goed gekeken is naar de evenwichtige belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds. Een maatregel is bijvoorbeeld het niet verhogen van de pensioenen. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren steun in de rug gekregen door financiële bijstortingen vanuit Henkel Nederland B.V.

Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft, moet ons fonds ieder jaar een nieuw herstelplan indienen. Ons fonds heeft gekozen voor een hersteltermijn van 2 jaar. Dat is relatief kort voor een herstelplan. Veel herstelplannen hebben een hersteltermijn van 10 tot 12 jaar. Ons bestuur onderzoekt hoe we de pensioenen in de toekomst het beste kunnen regelen. (Lees hierover in de nieuwsbrief van 2020). De kans is klein dat ons kleine, gesloten fonds over 10 tot 12 jaar nog bestaat. 

Maatregel 1: Geen toeslagverlening

Tot 2018 zijn de pensioenen jarenlang niet verhoogd. Op 1 januari 2018, 2019 en 2020 hebben we de pensioenen een beetje kunnen verhogen. Maar dat was niet genoeg om de inflatie bij te houden. Naar verwachting gaat dat de komende jaren ook niet gebeuren. Daarmee worden de pensioenen feitelijk minder waard, omdat de prijzen waarschijnlijk harder blijven stijgen.

Maatregel 2: Een verzoek tot bijstorting aan Henkel Nederland

Om te voorkomen dat het bestuur een besluit moet nemen om de (opgebouwde) pensioenen te verlagen, kan het de voormalige werkgever verzoeken om een bijstorting te doen. Henkel Nederland is daartoe in principe verplicht, tenzij de onderneming er financieel slecht voor staat. In 2020 speelt de coronacrisis een belangrijke rol en is er meer onduidelijkheid op dit punt.

Maatregel 3: Aanpassen beleggingsbeleid

Ons fonds hanteert een voorzichtig beleggingsbeleid. Eventueel kan worden besloten risicovoller te beleggen. De kans op een hoger rendement groeit dan, maar de kans op een lager rendement wordt ook groter. Bij zo’n besluit wordt ook Henkel Nederland betrokken, omdat de werkgever het risico draagt als het rendement te laag is. Daarnaast moet DNB als toezichthouder altijd instemmen met zo’n vergroting van het risicoprofiel. 

Maatregel 4: Verlagen pensioenen

De uiterste maatregel, als Henkel Nederland geen bijstorting zou kunnen betalen, is het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen. Het mag duidelijk zijn dat ons fonds deze maatregel alleen in uiterste nood in zal zetten.

Hoe nu verder?

Het herstelplan is goedgekeurd door DNB en daarmee is het definitief. We houden u op de hoogte en informeren u uiteraard ook persoonlijk als de situatie daarom vraagt. Wilt u het complete herstelplan inzien? Dat kunt u opvragen via onze helpdesk.