Beleggingen

Duurzaam beleggen

Pensioenfonds Henkel vindt duurzaamheid belangrijk en houdt daar bij het beleggingsbeleid rekening mee. Duurzaam beleggen wordt ook wel Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) genoemd. In de pensioenwereld wordt maatschappelijk verantwoord beleggen onderverdeeld in drie (internationale) categorieën:

 • E (Environment) – milieu en leefomgeving
 • (Social) – sociale (arbeids-) omstandigheden
 • G (Governance) – goed bestuur

Hieronder vallen verschillende aspecten. Als een pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt, dan houdt het in zijn keuzes zoveel mogelijk rekening met deze aspecten:

Environment

 • Zorg dragen dat de leefomgeving niet vervuilt
 • Aandacht voor CO2-uitstoot
 • Gebruik maken van hernieuwbare energie
 • Niet uitputten van grondstoffen
 • Verantwoord gebruik van water
 • Ecologisch verantwoord produceren
 • Hergebruik van restmaterialen
 • Verantwoord transport

Social

 • Gezonde en veilige arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf
 • Eerlijke beloning voor geleverde arbeid
 • Werkplekken voor arbeidsgehandicapten
 • Toegang tot gezondheidszorg
 • Normaal personeelsverloop
 • Geen verslavende producten
 • Geen wapens produceren

Governance

 • Diversiteit van het management
 • Gelijke beloning voor mannen en vrouwen
 • Belasting transparantie
 • Anti-corruptiebeleid
 • Beleid gericht op deze ESG-aspecten

Global Compact

Verder zijn er internationaal diverse initiatieven rondom MVB die belangrijk zijn voor ons fonds. Zoals de Global Compact. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven bundelen er hun krachten om een wereld te creëren die duurzamer en socialer is. Deelnemende bedrijven en organisaties worden uitgenodigd zich te houden aan de tien Universele Principes van de Verenigde Naties, met name op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Bedrijven en organisaties wordt gevraagd die Principes toe te passen in hun strategieën, bedrijfsvoering en managementsystemen en periodiek verslag over de voortgang uit te brengen aan UN Global Compact. Ook komen er steeds meer nieuwe Europese regels waardoor pensioenfondsen verplicht worden om te beleggen volgens de ESG-principes. In onze jaarverslagen leest u hoe wij hiermee omgaan.

MVB en ons fonds

Ons fonds is klein voor een pensioenfonds. Ons belegde fondsvermogen is zo’n € 125 miljoen. We zijn beperkt in de mogelijkheden om zelf te sturen. Wij sluiten in onze keuzes meestal aan bij de beleggingsmogelijkheden die in de markt worden aangeboden. Denk aan (passieve) indexfondsen van BlackRock. Dat we duurzaam beleggen belangrijk vinden, blijkt uit het feit dat we het IMVB-convenant hebben getekend.